*** Statuscheck ***

SBC: Wechselrichter PAC=0 (heute oder gestern)


09.08.2020 14:10:43,95 
[2020-08-09 14:10:53] WR6K-011 SN:2000154799;D:/Eigene Dateien/SMA/Sunny Data Control/Plants/Zedersdorf/SBC109020870/SDM_2008.xls;04/08/2020 19:45:00
[2020-08-09 14:10:53] WR38-005 SN:2000150622;D:/Eigene Dateien/SMA/Sunny Data Control/Plants/Zedersdorf/SBC109020870/SDM_2008.xls;04/08/2020 19:45:00
[2020-08-09 14:10:53] WR6K-011 SN:2000149892;D:/Eigene Dateien/SMA/Sunny Data Control/Plants/Zedersdorf/SBC109020870/SDM_2008.xls;04/08/2020 19:45:00
[2020-08-09 14:10:53] WR6K-012 SN:2000001478;D:/Eigene Dateien/SMA/Sunny Data Control/Plants/Zedersdorf/SBC109020870/SDM_2008.xls;04/08/2020 19:45:00
[2020-08-09 14:10:53] WR51MS09 SN:1100808127;D:/Eigene Dateien/SMA/Sunny Data Control/Plants/Zedersdorf/SBC109020870/SDM_2008.xls;04/08/2020 19:45:00
[2020-08-09 14:10:53] XR51MS02 SN:1100148421;D:/Eigene Dateien/SMA/Sunny Data Control/Plants/Zedersdorf/SBC109020870/SDM_2008.xls;04/08/2020 19:45:00
[2020-08-09 14:10:53] XR51MS02 SN:1100131074;D:/Eigene Dateien/SMA/Sunny Data Control/Plants/Zedersdorf/SBC109020870/SDM_2008.xls;04/08/2020 19:45:00
[2020-08-09 14:10:53] XR51MS02 SN:1100131025;D:/Eigene Dateien/SMA/Sunny Data Control/Plants/Zedersdorf/SBC109020870/SDM_2008.xls;04/08/2020 19:45:00
[2020-08-09 14:10:53] XR34MS03 SN:1100129553;D:/Eigene Dateien/SMA/Sunny Data Control/Plants/Zedersdorf/SBC109020870/SDM_2008.xls;04/08/2020 19:30:00
[2020-08-09 14:10:53] WR51MS09 SN:1100119477;D:/Eigene Dateien/SMA/Sunny Data Control/Plants/Zedersdorf/SBC109020870/SDM_2008.xls;04/08/2020 19:30:00
[2020-08-09 14:10:53] WR33MS02 SN:1100096541;D:/Eigene Dateien/SMA/Sunny Data Control/Plants/Zedersdorf/SBC109020870/SDM_2008.xls;04/08/2020 19:30:00
[2020-08-09 14:10:53] WR33MS02 SN:1100096436;D:/Eigene Dateien/SMA/Sunny Data Control/Plants/Zedersdorf/SBC109020870/SDM_2008.xls;04/08/2020 19:30:00
[2020-08-09 14:10:53] SunBC-34 SN:109020870;D:/Eigene Dateien/SMA/Sunny Data Control/Plants/Zedersdorf/SBC109020870/SDM_2008.xls;04/08/2020 19:30:00

Solarlog Ertrag je Wechselrichter (gestern)


PV1  "01.01.20|2940;0|2602;0|9999;0" 
PV3  "01.01.10|99999;8742|49441;8654|49709;8677|49608;8644|48403;8553|38916;7342|36353;6674|21760;3911|24654;4352|24691;4481|18190;3312|18400;3318|18230;3304|23607;4266|13620;3056|16720;2898" 
PV4  "01.01.10|9999;0|2602;0|2559;0" 
PV8  "17.11.17|2940;0|2602;0|2559;0" 
PV9  "17.11.17|2940;0|2602;0|2559;0" 
PV10 "08.08.20|68295;8738|69768;8855|69734;8849|69620;8877|65334;8497|62229;8093|67256;8221|32091;4154|31459;4281|41938;5276|32804;4065|31307;4015|32681;4048|41295;5085|24270;3107|23021;2952" 
PV11 "08.08.20|83100;10078|83100;10097|82900;10055|103800;12586|103600;12549|102600;12414|88100;10774|86800;10528|107300;12975|107100;12996|104000;12553" 
PV12 "17.02.19|49123;8742|49441;8654|49709;8677|49608;8644|48403;8553|38916;7342|36353;6674|21760;3911|24654;4352|24691;4481|18190;3312|18400;3318|18230;3304|23607;4266|13620;3056|16720;2898" 
PV13 "17.11.17|2940;0|2602;0|2559;0" 
PV15 "08.08.20|27660;0|29319;0|29606;0|29522;0|17583;0" 
PV16 "08.08.20|25696;0|25344;0" 
PV17 "08.08.20|62073;8064" 
PV18 "08.08.20|46589;6304" 

Totalausfall Wechselrichter (gestern)


[Homepage]